بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .


ویتنام/ استان پلیکو/ تیم سایت کانتوم / 1974                                                                       فاصله زمانی روایت آن زندگی تا اکنون بسیار بعید است / چراکه تا آغاز سال نو میلادی 2014 یک ماه بیشتر نمانده ، و فاصله بعید تر سن وسال کنونی من( روایتگر داستان) ، تا آن سال که خانم سو از زندگی عاشقانه اش با سروان جان مک کارتی برایم گفت می باشد ، که جوانی بودم سی وپنج ساله بادرجه سروانی و به عنوان عضو  نظامی هیات نمایندگی ایران در سازمان   بین المللی نظارت بر آتش بس  ، به آن جا اعزام شده بودم ، تا امروز که پیرمردی 74 ساله هستم .                          دادن این توضیحات شاید کمکی کند به نگاه خواننده ، در تعقیب ماهیت داستان، که اگر بار انسانی و مظلومیت این دو عاشق نبود ورگه عمیقی از دلبستگی دو انسان برای کامل شدن در آن به وضوح دیده نمیشد ، ارتباطی ویژه در شرایطی ویژه میان دو انسان : از دو فرهنگ نامتقارن باهم ، که آن وقت پس از این همه سال کششی برای روایت آن باقی نمیماند !!                                                                              منطقه پلیکو از پرخطر ترین مناطق در گیری میان ارتش آزادی بخش ویتنام ( ویت کُنگ) و دولت دست نشانده امریکادر ویتنام جنوبی  بود که نمونه کاملی از نقض آتش بس از دوطرف در گیر پس از اجرای قرارداد پاریس و خروج ارتش امریکا و سایر کشور های شرکت کننده در آن جنگ ، و خطر ناک ترین منطفه در گیری با برتری ارتش آزادی بخش ، در اوج جنگ !!                                                                                                        تیم سایت کانتوم نیز در پادگانی محاصره شده زمینی توسط ویت کُنگ بود که غیر از وسیله بالگرد های آرم دار سازمان آی. سی سی اس ، راه ارتباطی امن دیگری وجود نداشت ، و این وضعیت برتری جبهه آزادیبخش ویتنام را در روایت دهان به دهان ،میان هیات های نمایدکی ، این گونه میشود تایید کرد که : در آخرین هجوم ویت کنگ به منطقه داکتو ، یک لشگر کماندوئی مکانیزه  امریکائی بطور کامل گم شد و تاکنون کسی یا سازمانی از سرنوشت آنان کمترین خبری ندارند !!!                                                                                                                  هر پنج هفته یک بار برای گذراندن مرخصی به پلیکو میآمدم و در طول این رفت و آمد ها ، ازمیان پرسنل خدمتکار باشگاه غذاخوری ، توجه ام به خانمی غمگین وساکت با یک دختر بچه   ، جلب شد که بعد ها اورا بنام   خانم سو میشناختم .                                                                         بارها تلاش کردم تا باجلب ا عتماد اش ، سکوت اش را بشکند و علت تفاوت های ظاهری اش را باسایرپرسنل سرویس دهنده بگوید، اما هربار بالبخندی ، طفره میرفت وبه وقتی دیگر عقب میانداخت .             تمامی پرسنلی که در زمان حضور امریکائی ها در پایگاه هایشان کارو شعلی داشتند ، پس از خروج آنها وسیله پیمانکار و سوپروایزر شرکت امریکائی(سرویس دهنده به هیات های نظارت ) بکار گرفته شدند که از خدمتکار ساده تارده مدیریت  مشغول بودند.                                                                                                                                                                    مردم ویتنام با فرهنگ بومی غنی از ارزش های انسانی ، مردمی مقاوم ، پرکار و کم توقع بودند که موجب سود سرشار پیمانکاران میشد/ و انسان منصف را وادار میکرد که در برابر این همه متانت و برد باری بدون تظاهر ،  سرتعظیم فرود آورند .                                                                                                                                                                                                                                                                                           عاقبت روز موعود فرارسید :                                                                              روی میز همیشگی نشسته ام و دارم ساندویچی را گاز میزنم ،با هوائی خوب و آفتابی ، احساس غربت کمتری میکنم !!                                              حالتی که به شکل دل گرفتگی و اندوه بیدلیل ، به چشم می آید ، که در این گونه مواقع وقتی با پیش خدمت های مسن و دلسوزی مادرانه شان رو برو میشوی ، با لحنی مهربانانه می پرسند : هوم سیک؟ یعنی که بیاد دوری از خانه افتاده ای؟        و تو نیز با تکان دادن سر گفته اش را تایید میکنی !!                                                                                                                                                                                                                                              صدای حِق حِق گریه ،  از پشت پاراوان به گوش می آید ، و ناله کودکی بیمار !!                                                                                                          گوش میخوابانی ، فکر ات  دارد دانسته هایش را مرتب میکند تا به تو کمک کند که ماجرا چیست ؟      و نتیجه این میشود که :    صبری لبریز شده است ودارد سرریز میشود ، سرک میکشی ، درست حدس زده ای ، او خانم سو است که اشک میریزد و کودک بیماری که ازتب میسوزد .        ازاو میپرسی ، از نداشتن هزینه درمان و دارو و دکتر میگوید   ، او را با بچه اش با اصرار زیاد راضی میکنی که ببریش پیش پزشک ، سوارسورتمه میشوید و دارو ودرمان !!                                            تا بر گشت به پایگاه تب کودک فروکش کرده است ، و او بانگاهی از سر شکرانه دعایت میکند و شروع میکند به روایت عشقی که برای او وآن مرد، زندگی بود، تنفسی بود از مهربانی و دوست داشتن مظلومانه ای که  در میان شعله های جهنمی جنگ پیدایش کردند و غم انگیز تر آن که این دو حرکت متناقض زندگی و مرک باهم و موازی گام بر میداشتند!!                                                                                                  وحالا ، کشوری مخروبه و مردمانی زخم خورده برجای مانده و سهم آن دو ازعشقی که همه امید شان بود : خاکستری سرد ، فقر  ،و کودکی یتیم !! /     و سو !! : خودش را به خدای بی پناهان سپرده است !!         یک حرقه :                                                                     در تاسیسات رفاهی ارتش امریکا در همین استان تلفن چی رزرو جا ( BOOKING) کار میکردم ، این شغل را به دلیل کشته شدن برادرم که افسر ارتش در ویتنام جنوبی بود به من دادند ، وضع ام بد نبود، ودریافتی ام هم برای گذران زندگی خودم و پدر و مادرم کافی بود .     ستوان مک کارتی در مرخصی هایش جزئ مهمانان ما بود.                       علیرغم رفتار مغرورانه افسران امریکائی ، جان برخوردی متفاوت داشت و این ویژگی  تاثیربسیار مثبتی در ما میکذاشت ، مخصوصا در ما خانم ها که حساس تریم !!                                                                                ناخود آگاه رفتار متقابل من هم توام با احترامی بیش از آن چه در حیطه مسئولیتم بود، انجام میشد ، و با تکرار این رفتار ساده ، آرام آرام کششی محبت آمیز در درون من شکل میگرفت ، وشاید انعکاس آن را متقابلا در ایشان حس میکردم . روزی از آغاز تعطیل هفتگی ازمن دعوت نمود که شام را در باشگاه مهمان ایشان باشم ، نمیدانم چه شد که پذیرفتم ، واین آغازی شد برای ادامه دوستی ما دوتا .                          رفتار احترام آمیز ایشان و به دور از انگیزه جنسی ، موجب جلب اعتماد من به ایشان شد ، چراکه دورادور و از زبان همکاران زن خودم شاهد روایت های متفاوت بودیم که اصطلاحا آن تیپ زن و مرد را ( باترفلای ) لقب داده بودند .  که دادن این لقب به یک زن یامرد توهین آمیز بود !!  پرسیدم :  باترفلای که معنی پروانه میدهد که بسیار زیباست !! چرا آن را توهین آمیز تلقی میکردید؟  گفت : بله ، اما در اینجا منظور     ،  نشستن پروانه روی همه گل ها ، مورد نظر است / ازهر گلی شهد خوردن ، و بی تفاوت  ، به گلی دیگر مشغول شدن !!  من با تایید سر تکان دادم و گفتم که شاعر ایرانی ما میگوید : به هر چمن که رسیدی ، گلی بچین و برو !! که منظور اش فرصت طلبانه رفتار کردن است ، و فرصت طلبی هم کاری اخلاقی نیست .  گفت دقیقا همین مورد توهین آمیز است ، که در یک جمله : ولگردی پروانه وار و بدون پذیرش مسئولیت در قبال رابطه با انسان هاست که همه تلاش میکنند که اگر ( باترفلای ) هم هستند ، آن را پنهان کنند !!

    خانم سو ادامه داد : باورتان شاید نشود ؟ که در مدت ششماه رابطه ما تنها دوستی بی پیرایه ای بود که بعد ها خود جان معترف شد که من به دنبال جفتی میگشتم که مرا کامل کند ، و گرنه مساله جنسی و ارضای آن بسیار ساده بود برای ما !!                                                                                                                                                                                                 کار ما به ازدواج رسمی کشید و ثبت مورد در اسناد ارتش امریکا .        ما متوجه شدیم که داریم بجه دار میشویم و هم زمان دوره ماموریت یک ساله او نیز پایان میپذیرفت .                                                                      پس از مشورت ها و جدل ها پذیرفتم که به امریکا بروم و ازدواج مان را به اطلاع خانواده او برسانیم و پرونده درج مراحل تابعیت و اقامت من نیز انجام شود . قرارمان بر این بود که پس از یک سال اقامت و تولد بچه ، باهم به ویتنام برگردیم .                                                                  این توافق ، ظاهرا مشکلی نداشت ، اما در عمق وجودم ، چیزی نگران ام می کرد ، شاید این دغدغه ، ناشی از بازتاب واقعیت هائی بود سیال، متکی به هیچکونه تضمینی ، برای دوام وصلت ما ، وضمانت زنده ماندن در آن شرایط !!    / چیزی ، به من میگفت : خانه ات را بر روی دریاچه یخزده ساخته ای ، و با گرم شدن هوا و ذوب یخ ها ، فرو خواهد ریخت !!                                                                                                         به هرترتیبی بود ، بارمان را بستیم و عازم شهر ( لوس آنجلس) در ایالت کالیفرنیا ، و با ملاقات مادر (جان) که بعدا اورا (مامی) صدا میزدم ، به آرامشی که از شلیک مدام خمپاره ها به دور بود و مردمی که اکثرا با آن جنگ خانمان سوز نا عادلانه مخالف بودند ، و برخورد دلسوزانه شان بامن ، همین را بیان مینمود.                                                      جان ، تنها فرزند مادرش بود و غیر از او دلخوشی دیگری نداشت و شوهر ش جندسال پیش در سانحه اتومبیل کشته شده بود .                      مامی ، علیرغم همه مشکلات ، خانمی مهربان بود ، گرچه ، میشد به او حق داد که در تصاحب تنها پسرش ، مرا رقیب خود ، (در ناخود آگاه ذهن اش )به تصویر بکشد .                                                                                 جان ، از فرصت باقیمانده تا تولد بچه مان نهایت سعی خودراکرد تا        جاهای دیدنی امریکا مثل : گراند کانیون ، برج های دو قلوی مرکز تجارت و وایت هاوس و به ویژه مناطق سرخ پوستان را به من نشان دهد .                                                                                                                         در مورد جنگل ها ، جان دچار تردید میشد و میگفت : جنگل های امریکا با آنچه در ویتنام هست به کلی قابل مقایسه نیستند ، مخصوصا در مورد درختان جنگلی ،  که آن هارا دوست و پشتیبان ویت کنگ ها میدانست ، چراکه یک چریک میتوانست با کمترین لباس و قطاری فشنگ بدون کمک تدارکاتی ، ازمیوه ها بخورد و از  آب شعبات رود مکونگ بنوشد و ماهی بگیرد و در استتار آن ها از دیده بانی بالگرد های مسلح در امان باشد !! جان میگفت : ما درختان جنگل را چسبیده به ویت گنک می انگاریم که منتظراست ما برسیم و در تله های ابتکاری شان گرفتار شویم ، و  تبلور این تصویر منفی را در عملیات شیمیائی ارتش امریکا در سوزاندن و خشکاندن درخت های ویتنام میبیند ، او میگفت : جنگ همه زیبائی ها را نابود میکند و دعا میکرد که عشق ما  از این  آتش جان سالم بدر ببرد .                                                                             بچه من در شرایطی قابل قبول از نظر بهداشتی به دنیا آمد ، دختری توپول ودورگه که در این مورد عدالت خداوندی رعایت شده بود .        نمیدانم ، بحای شکر گذار بودن  برای سلامت بچه ام ، آوارگی و زایمان مادر های ویتنامی را بخاطر میاوردم و لعنت میفرستادم به آغاز کننده جنک و ادامه دهندگان آن .                                                                    دانش سیاسی نداشتم اما بادیدن راهپیمائی های معترضین به جنگ ، کم کم به مظلومیت مقاومت مردم کشورم بویژه ویت گنک پی بردم ، چیزی وارونه آن چه که در تبلیغات به ما گفته میشد .                                  داشتم میفهمیدم که زنرال (وان تیو )چگونه آدمیست ؟ امریکا در کشور من چه میخواهد ؟ شرق کدام است و غرب کجا ست !!                   ازخودم تعجب میکردم که در کشورم هزاران آدم کشته میشدند و من باید از زبان مردم کشوری که دشمن استقلال ماست، اینها را بشنوم ، پی بردم که تبلیغات چگونه میتواند واقعیت هارا وارونه جلوه دهد !!                                                                                                                          نتیجه بالا رفتن اطلاعات ام موجب شد که در اولین فرصت ممکن برگردم و اگر بتوانم ، جان را وادار کنم ، از ارتش استعفا دهد و باهم برگردیم . که در شرایط جنگی استعفای جان را نپذیرفتند ، و او داوطلب  اعزام ششماه دیگر  به ویتنام را گزارش داد و یا این مجوز باهم برگشتیم به پلیکو .                                                                                                                                                  من مرخصی بدون حقوق گرفتم و خانه ای کوچک اجاره کردیم و به نوعی زندگی پر از اضطراب تن دادیم ، گرچه در هر مرخصیی که جان به خانه میآمد ، خودرا خوشبخت میدیدیم !!                                                    از بد حادثه پدرو مادرم که در حاشیه جنگلی روستائی زندگی میکردند ، در وسط در گیری نیروهای دولتی و ویت کنگ گیر افتادند وهردو همراه مردمی دیگر کشته شدند، که حادثه ای معمولی تلقی میشد و ماهم چند روزی مراسم سنتی خودمان را انجام دادیم .                                                                                                                                                    باقیمانده ماموریت جان ، به غیر یکبار زخمی شدن ازناحیه پا ، به خوبی گذشت مخصوصا یک ماهی که مرخصی بستری در خانه را داشت ، طعم خوب یک زندگی زناشوئی را چشیدیم و فهمیدیم که چقدر به هم علاقمندیم .                                                                                                                  ماموریت داوطلبانه دوم پایان یافت ، ما دوراه بیشتر نداشتیم ، یا برگردیم لوس آنجلس و یا تمدید ماموریت !!                                                متاسفانه در اثر پافشاری من ، جان مجبور به تمدید ماموریت شد و یکماه از آن نگذشته بود که در یک در گیری بزرگ در منطقه داکتو ، که نزدیک پایگاه شما (کانتوم)  است کشته شد .                                        چیزی که هست من خودم را مقصر میدانم ، یاشاید آن را مسیر سرنوشت خودم تلقی کنم .                                                                            در هرصورت ، جان ، نه برای اهداف امریکا ، بلکه برای داشتن عشقی عمیق به پیمانی که بسته بودیم ، جان اش را فدا کرد ، تا ورقی به اوراق    کتاب گزند دلبستگی افزوده گردد !!                                                                                                                                                                                    برای خاک سپاری و اقدامات قانونی ، نماینده ارتش امریکا ضمن تسلیم تسلیت ، ازمن به عنوان همسر سروان جان مک کارتی دعوت به عمل آمد که به امریکا بروم .                                                                                                                                             مراسم با تشریفات رسمی برگزار شد و من تمام امتیازات خودم را به مامی ، مادر جان بخشیدم و تنها با هدیه ای کم از ارتش امریکا به کشورم برگشته ام !!                                                                                                ****                       حالا، کشوری مخروبه و مردمانی زخم خورده ، برحای مانده است ،          و سهم آن دو ، از عشقی که همه امیدشان بود، خاکستری سرد ، فقر ، و کودکی یتیم !!!                                                                                                          و سو !!   : خودش را به خداوند بی پناهان سپرده است !!           


        روایت را به مردم و مقاومت مردم ویتنام تقدیم میکنم و ارزش آن را دارد که مایه فکری اثری ماندگار و انسانی بشود .   البته با رعایت کُپی رایت !!  

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۱۰/۰۱
عابدین گودرزدشتی

گزند دلبستگی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی