بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

بازهمم>انسان

مجادله ماهی ها !

تکه کوجکی از اینه هستی ام > من>تو >او > را منعکس میکنم > نشکنیدش .

Annihilated in god men,s memories/تذکره مردان فنا فی اله

جمعه, ۱۵ آذر ۱۳۹۲، ۱۱:۰۵ ب.ظ


بایزید بسطامی :           - به صحراشدم ،عشق باریده بود و زمین تَرشده / چنان که پای مرد به گلزار شود ، پای من به عشق ، فرو می شد !!                                                           _به قصدسفر حجاز بیرون شد و روزبعد برگشت !! گفتند : هیچ عهدی را نقض ننموده ای ، این چرا بُوَد؟ گفت : روی بر نهادم ، سیاه زنگی دیدم ، تیغی کشیده، که اکر باز گشتی نیکو و الی سر از تنت جداکنم،خدای را در بسطام رهاکردی و قصد کعبه کنی ؟                                     _ مردی بر راهم دیدم ، گفت به کجا ؟ گفتم حج ، گفت چه داری؟ گفتم دویست دِرَم، گفت : به من ده عیالوارم، هفت بار کِرد من طواف کن که حج تو این است ،چنان کروم و باز گشتم !!                                                            روزی نشسته بودم ،برخاطرم بگذشست که من امروز پیر وقتم، بزرگ عصرم !! چون این اندیشه کردم : دانستم که غَلَطی عظیم افتاد، برخاستم و به طریق خراسان شدم، در منزلی مقام کردم و سوگند یادکردم که از اینجا برنخیزم تا حق تعالی کسی به من فرستدکه مرا به من بازنماید/ سه شبانه روز آنحا بماندم، روز چهارم مردی اعور (یک چشم)رادیدم بر راحله( حیوان باربر)میآمد/ چون در نگریستم : اثرآکاهی در وی بدیدم، به اشتر اشاره کردم، درساعت دوپای اشتر به زمین خشک فرورفت و بایستاد/آن مرداعور به من باز نگریست و گفت :مرا بدان میآوری که جشم بسته بازکنم ودر بسته بگشایم وبسطام و اهل بسطام رابابایزیدغرغه کنم؟/ من از هوش برفتم/ پرسیدم ازکجا میآئی؟گفت از آن وقت که آن عهد بسته ای سه هزار فرسنگ بیامدم / وگفت : زینهار ای بایزید، دل نگاه دار !! وروی بگردانیدو برفت !!                                             _ جهل سال دیده بان دل بودم / چون نیک نگریستم زنگار شِرک رابر میان دیدم/ شرک اش آن بود که حز به حق التفات داشتی/ دلی که شرک ندارد بجزحق ذره ای گشش به غیر ندارد !                                                                                                                                                                                                              _نقل است که شیخ در پس امامی نماز می گرد/ پس از نماز امام گفت :یاشیخ ، تو کسی نیینی و ازکسی چیزی نمیخواهی و کسبی نداری ، از گجا خوری؟ شیخ گفت : بگذار نماز فضانمایم ، گفت چرا؟ گفت : نماز در پی کسی که روزی ده را نداند، روانبود !                                                                                                                                                                                                                                                 _وگفت : چه گوئی درکسی که حجاب اوحق است ؟ یعنی تا او میداندکه حق است ، حجاب است او / او میباید که نماند و دانش او نیز نماند ،تا کشف حقیقتی شود !!                                _ چون کسی ازوی دعائی خواستی ، گفت : خداوند خالق است و تو مخلوق ، من در این میانه کیستم که میان اووتو واسطه باشم؟او محرم اسرار است و من با این فضولی چه کار؟؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ابراهیم ادهم :                             _ جنید گفت: مفاتیح العلوم ابرهیم ، کلید علم ها / و طریقت ابرهیم  است .                                                                                              _ یک روز پیش امام ابو حنیفه در آمد ، اصحاب ابوحنیفه اورا به چشم تقصیر نگریستند، ابوحنیفه گفت : سیدنا ابرهیم !!  اصحاب گفنتد : این سیادت به چه یافت ؟ گفت به دانکه دایم به خدمت خداوند مشغول بود/ وما به خدمت تن هایمان مشغول !!                                                                                                  _ او پادشاه بلخ بود و عالمی زیرفرمان داشت و چهل شمشیر زرین و چهل گُرز زرین در پس و پیش او میبردند .                         یک شب بر تخت خوابیده بود ، نیمه شب سقف خانه بلرزید / آواز داد که کیست بر بام ؟ گفت آشناست ، اشتری گُم کرده ام ودر این بام میجویم !! گفت : ای جاهل ، شتر بر بام میجوئی؟ پاسخ شنید : تو ای غافل ، خدای را درجامه اطلس و تخت زرین میجوئی؟ از این سخن ، هیبتی به دل او آمد و آتش در دل فتاد و تا روز نیارست خُفت .                                                                                          چون روز بر آمد،برتخت نشست ، متفکر ،متحیر و اندوهگین / ارکان دولت هرکدام بر جایگاه خویش، بار عام دادند/ ناگاه مردی باهیبت ازدر در آمد و تا پیش تخت ابراهیم رسید / ابراهیم گفت جه میخواهی؟ گفت : میخواهم در این رِباط فرود آیم ، ادهم گفت رباط نیست و سرای من است ، مرد گفت این سرای پیش از این از آن که بود؟ گفت : آزآن پدرم /گفت : پیش از آن؟ گفت ، آز آن پدر پدرم / گفت همه کجاشدند؟/ گفت: برفتند و بمردند / گفت: نه رباط این بود که یکی می آمد و یکی میرفت؟/ این بگفت و ناپدید شد ، اوخضر بود (ع) . آتش جان ابراهیم زیاده شد و دردش بر درد افزون ، و ندانست امروز که دید چه شنید !!                                         فرمود اسب زین گنند، به شکار میروم ، مرا امروز چیزی رسیده است که نمیدانم چیست !! خداوندا ، این حال به کجا خواهد رسید؟                                                                                                         روی به شکار نهاد ،سراسیمه در صحرا میگشت ، درآن سرگشتکی از لشگر جدا افتاد ، آوازی شنید : انتبه ( بیدارشو ) !! آنرا نشنیده گرفت وبرفت،دوم بار و سوم بار ندا آمد: بیدارشو قبل از آنکه بیدارت کنند ، اینجا یکباره از خود برفت / ناگاه آهوئی پدید آمد ، باآن مشغول گشت ، آهو به زبان آمد : مرا به شکار تو فرستاده اند وتو مرا صید نتوانی کرد!!/ تورا برای این کار آفریده اند ؟ کاردیگری نداری؟/روی از آهو برگردانید ، اما همان سخن آهو را از قربوس(برآمدگی) زین شنید / سوم بار این صدا ازبرآمدگی گریبان درآمد ؟ و آین گشف در اینجا به پایان آمد/ ملکوت بر او گشاده گشت، فرود آمد، ویقین حاصل شد، حمله جامه و اسب و زین ، در چشم اش آغشته گشت !!                                         توبه کرد وراه به سوئی نهاد / شبانی رادید، نمدی پوشیده با کلاهی ازنود برسر نهاده، بنگریست : غلام او بود با گوسفندانش ، گوسپندان بدو بخشید وو قبای زرکشیده وکلاه معرق بدو داد و نمدو کلاه ستاند وبرسرنهاد !! جمله ملکوت به نظاره او بایستادند/ جامه نجس دنیا بینداخت و خلعت فقر درپوشید.                                                                     بی سرو بُن در کوه هاوبیابان ها میگشت و بر گناهان خود نوحه میکرد ، تا به مَرورود رسید،  آنجا پُلی بود/ مردی را دید که ازآن پُل در افتادو اگر آب اش ببردی در دم هلاک شدی / ابراهیم از دور فریاد زد الهمَ اَحفَظ ،مرد معلق در هوا بماند ، تابرسیدندواورا برکشیدند/ خلق در ابراهیم ادهم خیره بماندند !!                                 برفت ، تا به نیشابور افتاد / گوشه ای خالی می جُست که بطاعت مشغول شود، تا بدان غار افتاد که مشهور است .            نُه سال در آن غار ببود ، و کس ندانست که او ، روزها و شبها به چه کار بود؟ / روز پنجشنبه به بالای غاربرفتی و پِشته ایهیزم گِرد کردی و صبحگاه روی به نیشابور کردی وآنرا بفروختی ، نماز جمعه بگذاردی و بدان سیم نان خریدیو نیمی به درویش دادی و با آن نیمه روزه گشادی ، وتا آخر هفته بدان ساختی .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 حسن بصری :                             در دامان ام سلمه شیر خورد و درمیان صد وسی تن از صحابه محمد رسول اله پرورش یافت و باهفتاد تن بدری محشور بور / ارادت به امام علی داشت و طریقت را از او آموخت .                                همه مرارت ها و فتنه ها را از آخر حکومت عثمان ، تا نفاق و پراکندگی امت اسلامی را ودلایل آن ها را به عینه مشاهده کرد، محصول درک آن چه بر علی کذشت و دنیاطلبی رهبران اقوام این شد که حسن بصری همه فریاد های خود را بر سر مسلمانان میکشد !!                                                                                                                _ درهفته ای یک روز به منبر رفتی و اگر رابعه حاضر نبود، پائین میآمد وسخن نمیگفت ، کفتند: ای خواحه چندین محتشمان و بزرگان آمدند، اگر پیرزنی مقنعه دار نیاید چه باشد؟ گفت : آری، شربتی را که ما از برای حوصله پیلان ساخته بتشیم در سینا موران نتوانیم ریخت / ووقتی مجلس گرم میشد ی روی به را بعه کردی : که ای در کلیم پیچیده هذا من جمرات قلبک ، ای سیده ، این همه گرمی از یک اخگر دل توست !!                                                                                                                             _ اورا سوال کردند : که جمعی بدین انبوهی که در پای منبر تو مینشینند ، میدانیم خوشحال ات میکنند، گفت : ما به کثرت جمع شاد نشویم ، ولیکن اگر یک درویش حاضر بود شاد باشیم .                                                                                                   _ وباز سوال کردند که : که مسلمانی چیست؟ و مسلمان کیست؟ گفت : مسلمانی در کتاب هاست / و مسلمانان در زیر خاک خفته اند !!                                                                      _ گفتند اصل دین چیست ؟ گفت وَرَع( پرهیزکاری ) / گفتند آن چیست که ورع را تباه گرداند؟ گفت : طمع (زیاده خواهی) .                                                                                                    _ گفتند یاشیخ ، دل های ما خفته است که سخن تو در دل های ما اثر نمیکند ، گفت :کاش خفته بودید، که خفته را بجنبانی بیدار گردد ، دل های شما مرده است که هرچند میجنبانی بیدار نمیشوند .                                                                                                                                                                    _ گفتند:قومی به محلس تو میآیند و سخن های تو را یاد میگیرند، تا بر آن اعتراض کنند ، وعیب آن میحویند، گفـت من طمع در سلامت از مردمان نکنم ، که آفریدگار ایشان از زبان ایشان سلامت نیابد .                                                                                                                                                                                                                                             رابعه :                                        فریدالدین عطار ، پدید آورنده ( تذکره الاولیائ ) گوید :اگرکسی کوید ذکر او درصف رجال کرده ای؟ گویم :از خواجه انبیا(درود خداوند بر اوباد ) حدیثی است که :اناله لاینظر الی صُورکم ،کار به صورت نیست به نیت است !! / چنانکه عباسه طوسی گفت : چون فردا درعرصات قیامت آواز در دهند که : یارحال، نخست کس که پای در صف رحال نهد ، مریم ( سلام بر اوباد) باشد .      رابعه در معرفت بی همتا ومعتبر جمله بزرگان عصر خویش بود ، و بر اهل روزگار ، حجتی قاطع !!                                                  آن شب که رابعه به زمین آمد ،در خانه پدرش هیچ نبود، یک قطره روغن نبود که نافش چرب کنند /چراغی نبود و پارچه ای نبود که در او پیچند / پدر را سه دختر بود و او چهارم بود و رابعه اش نامیدند .     پس عیال اش آوا دادکه به فلان همسایه شو ، قطره ای روغن خواه تا چراغ درکیرم، و او که عهد داشت که هرگز از هیچ مخلوق هیچ نخواهد، بیرون آمد دست به در همسایه باز نهادوباز آمد وگفت در باز نمیکنند ، آن سرپوشیده بسی بگریست .                                                          مرد در آن اندوه سر بر زانونهاد و بخواب شد ، پیامبر را بخواب بدید، گفت غمین مباش که این دختر که به زمین آمد ، سیده است ،که هفتاد هزار از امت من در شفاهت اوست /پس گفت فردا ببر نزد عیسی زادان شوامیر در بصره، بر کاغذ نویس که بدان نشان که هرشب برمن صد بار صلوات فرستی و شب آدینه چهارصدبار صلوات فرستی ، این شب آدینه مرا فراموش نمودی، کفارت آن چهاصد دینار حلال بدین مرد ده / پدر رابعه چون بیدار شد گریان شد ، برخاست وآن خط بنوشت و بدست حاجبی به امیر فرستاد/ امیر چون آن خط بدیدگفت : هزار دینار به درویشان دهید به شکرانه آن که آن مهتر مارا یاد کرد و چهاصد دینار بدان شیخ دهید و بگوئید میخواهم در بر من آئی تا تو را ببینم/ اما روانمیدارم که چون تو کسی پیش من آید ،من آیم و ریش در آستانت سایم / اماخدای برتو ، که که هر حاجت که بود عرضه داری / مرد کیسه زر بستد  و هرچه بایست بخرید .                                                                   رابعه پاره ای مهتر شد و والدین او بمردند و خواهران متفرق شدند/چون بیرون شد ظالمی اورابدید و بکرفت ، پس به شش درم بفروخت وخریدار اورا به کار میفرمودبه مشقت/یکروز میگذشت ، نامحرمی درپیش آمد ، رابعه بگریخت ودر راه بیفتاد و دستش از جای بشد /روی درخاک نهادو گفت: بار خدایا ، غریبم و بیمادر و پدر و اسیر ، مانده و به بندگی افتاده و دست گسسته/ و مرا از این غمی نیست الی رضای تو میبایدم ، که دانم تو راضی هستی یانه ؟ / آوازی شنید که غم مخور ، گه فردا جاهی ات باشد که مقربان آسمان به تو بنازند/ پس رابعه به خانه خواجه باز آمد / به روز روره میداشت و خدمت میکرد/ یک شب خواجه ازخواب بیدار شد و در روزن خانه فرو نگریست: رابعه را دید سربرسجده نهاده بود و میگفت : الهی تودانی که هوای دل من در موافقت فرمان توست و روشنائی چشم من درخدمت درگاه توست ، اگر کار بدست منستی یک ساعت از خدمت نیاسایمی ، ولاکن تو مرازیردست مخلوقی کرده ....../ این مناجات میکردو خواجه قندیلی دید از بالای سر او معلق آویخته و همه خانه از ان نور گرفته !!  / خواجه چون آن بدید بترسید ، برخاست و بجای خود باز آمدو به تفکر بنشست تا روز شد، رابعه را بخواند و بنواخت و آزاد کرد .وگفت اگر اینجا باشی خدمت تو کنم و الی حاکمی، رابعه گفت مرا دستوریده تا بروم ، دستوری داد و بیرون شد و در ویرانه برفت که هیج کس تدانست که او کجاست و به عبادت مشغول شد و هر شبانه روز هزار رکعت نماز گزاردی/ گاه گاه به مجلس حسن بصری رفتی و تولا بدئ کردی. ( گروهی گویند در مطربی افتاد آنگاه بدست حسن توبه کرد/ پس از آن از ویرانه برفت و صومعه بگرفت/ مدتی در آنجا عبادت بکرد و بعد آن عزم حج اش افتاد/ روس به بادیه نهاد، خری داشت رخت بروی بنهاد / در میان بادیه خر بمرد/ مردمان گفتند این بارت را ما برداریم ، گفت: شما بروید که من به توکل شما نیامده ام ، مردمان برفتند/ رابعه تنها بماند/ سربرکردو گفت : الهی پادشاهان چنین کنندباعورتی غغریب و عاجز؟ مرا به خانه خود خواندی پس در میانه خر مرا مرگ دادی ومرادر بیابان تنها گذاشتی، / هنوز این مناجات تمام نکردی که خربجنبید برخاست/ رابعه بار براو نهادو برفت.                                        پس روزیچند بربادیه فرورفتی و گفت : الهی دلم بگرفت کحای روم ؟ من و کلوخی و آن خانه سنگی، مراتوهم اینجا مییابیک حق تعالی بی واسطه بدلش فرو گفت: ایرابعه ، درخون هیجده هزار عالم میشوی ، ندیدی که موسی دیدار خواست چند ذره تجلی به کوه افکندیم چهل پاره گشت ، اینجا به اسمی قناعت کن!!                                                                                                  نقل است که وقتی دیکر به مکه میرفت، کعبه را دید که به استقبال او آمد / و ابراهیم ادهم هم زمان به کعبه رفت و خانه را ندید ،گفت چه حادثه است ف مگرجشم مرا خللی رسیده است ، هاتفی آواز در داد که چشم ترا هیچ خلل نیست خانه به استقبال ضعیفه ( رابعه) شده است .                                                                                                                                                   _شیرینکاری در سایه دوست :رابعه را به درخانه حسن گذرافتاد، حسن بصری سربر دریچه برون کرده بود و میکریست ،آب چشم حسن برجامه رابعه رسید ، پنداشت که باران است ، چون معلوم اش شد که آ ب چشم حسن است ، روی به او کرد و گفت : ای استاد : این گریستن از رعونات ( سستی ها ) نَفس است ، آب چشم خویش نگاه دار تا در اندرون تو دریائی شود ، چنانکه در آن دل را بجوئی و نیابی!!  / این سخن برحسن گران آمد ، تا یک روز که رابعه نزدیک آب بود ، حسن سجاده در آب افکند و گفت : ای رابعه بیا تا اینجا دو دکعت نماز بگزاریم !!/ پس رابعه سحاده در هوا افکند بر آن پرید وگفت ایحسن بدانجا بیا تا مردمان مارا نبینند ، حسن را آن مقام نبود ، رابعه خواست تا دلش را بدستآورد و گفت :آنچه تو کردی ، ماهیان هم همان کنند و کاری که من کردم مگسی هم این بکند ، کار از این ها بیرون است !!!                                                                                       وتا کنون ، آنچه گلچین کردم از تذکرت الاولیا شیخ عطار نیشابوری ، ناتمام است ،چراکه داستان انسان و اولیلئ فنا فی اله نیز ناتمام است / وتداوم آن در دستان انتخاب گر انسان !!      و چونانکه سهراب بگفت : کجا؟نشان قدم ، ناتمام خواهد ماند؟؟                                                                                                                                                                      

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۱۵
عابدین گودرزدشتی

زنگار شِرک

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
تجدید کد امنیتی